จีโอบอร์ด

TopicDetails
Download pdf worksheets Creative Common
Watch Youtube Video Creative Common
ภาพรวม การใช้ Geoboards เพื่อสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 pg. 19.01 Min.
รูปหลายเหลี่ยม - 2 pg. 20.28 Min.
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช่วงที่ 1 - - 4.18 Min.
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช่วงที่ 2 Converse of the Theorem, Pythagorean Triples - 7.48 Min.